Hae kulttuuri- tai jatkokoulutusstipendiä

Helsingin yrittäjänaisten jäsen tai jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin rahastosta jatkokoulutukseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen (ei kuitenkaan tutkintoon johtaviin suorituksiin).

Rahaston tarkoituksena on Ruth Heinen testamentin mukaisesti jakaa stipendejä Helsingin Yrittäjänaiset ry:n jäsenille käytettäväksi sekä jatkokoulutuksen että kulttuuritoiminnan edistämiseen. Ohessa lainaus testamentista: ”Helsingin Yrittäjänaiset r.y. erhåller …såsom grundkapital för en stiftelse/fond som skall bära min mor Rauha Hasselblatts namn. Stiftelsen/fonden skall främja fortbildnings- och kulturverksamhet för Helsingin Yrittäjänaiset r.y.:s medlemmar genom att utdela stipendier.”

Stipendimuodot ovat yksittäiselle jäsenelle tai jäsenryhmälle myönnetyt stipendit.

Hallituksen päätöksellä varoja voidaan käyttää myös Helsingin Yrittäjänaisten järjestämään yhteiseen, kulttuuri- ja koulutustoimintaa edistävään toimintaan, josta hallitus päättää erikseen. Rahaston varoja ei voi käyttää poliittisiin tarkoituksiin.

Hakuajat

Stipendejä myönnetään kerran vuodessa. Stipendihausta ja määräpäivästä ilmoitetaan jäsenkirjeissä ja verkkosivuilla. Stipendiä haetaan kirjallisesti sitä tarkoitusta varten laaditulla hakemuksella. Koulutuksen tai tapahtuman pitää alkaa annettuun hakuaikaan mennessä tai viimeistään ennen kuluvan stipendivuoden loppua.

HAKUAJAT:

Hakuaika on kerran vuodessa 1.11.– 30.11. ja haku koskee 1.1.–31.12. kulloisenakin vuonna käynnistyviä koulutuksia tai tilaisuuksia. Stipendit myönnetään joulukuun aikana.

Lataa stipendien hakulomake

Hakulomake liitteineen tulee toimittaa 30.11. klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi (allekirjoitettuna). Hallitus käsittelee hakemukset, jonka jälkeen päätöksistä tiedotetaan hakijoille.

Kuka voi hakea stipendiä?

Stipendiä voi hakea jäsenmaksunsa maksanut yhdistyksen varsinainen jäsen tai ryhmä jäseniä, jotka ovat hakupäivänä olleet yhdistyksen jäseninä vähintään kaksi vuotta. Lisäksi hakijalla tulee olla y-tunnus. Jäsen voi hakea stipendiä useammankin kerran, kuitenkin niin että edellisestä stipendin myöntämisestä on kulunut kaksi vuotta. Stipendiä ei myönnetä rinnakkaisjäsenille.

Stipendiä voi hakea myös seniorijäsen, joka on ollut Helsingin yrittäjänaiset ry:n varsinainen jäsen ja on nyt kirjattu Helsingin Yrittäjänaiset ry:n seniorilistalle.

Stipendivaroin järjestettyyn yhteiseen toimintaan (esimerkiksi koulutukset, pikkujoulut jne.) voivat osallistua kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.

Suomen Yrittäjänaisten liittokokoukseen osallistuminen

Suomen Yrittäjänaiset (Liitto) toimii myös Helsingin Yrittäjänaisten etujärjestönä. Varsinainen liittokokous järjestetään kerran vuodessa. Helsingin Yrittäjänaiset myöntää hakemuksesta stipendin liittokokouksiin osallistuvalle (varsinaiselle) jäsenelle. Tämä stipendi kohdennetaan tapahtuman seminaarimaksuun. Hallitus päättää vuosittain liittokokouksen stipendisumman osallistujaa kohti. Summasta tiedotetaan uutiskirjeessä ja verkkosivuilla ennen liittokokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.

Millä perusteilla stipendejä jaetaan?

Testamentin sisällön mukaisesti Rauha Hasselblattin rahastolla edistetään, tuetaan ja kannustetaan Helsingin Yrittäjänaisten jäseniä sekä yhdistyksen yhteistä toimintaa jatkokoulutuksessa ja kulttuuritoiminnassa.

Stipendejä myönnettäessä tavoitteena on oikeudenmukainen ja läpinäkyvä menettely. Tarvittaessa päätökset ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksella on oikeus päättää stipendien lukumäärästä ja suuruudesta vuotuisen jaettavaksi vahvistetun kokonaissumman rajoissa. Hallituksella on oikeus jättää jakamatta stipendejä, mikäli hakemukset eivät täytä asetettuja hakuvaatimuksia. Stipendien hakuajasta ja päätöksistä tiedotetaan verkkosivuilla ja uutiskirjeissä.

Stipendihakemukset on toimitettava määräaikaan mennessä. Liitteitä voidaan täydentää jälkikäteen. Myönnetty stipendi maksetaan, kun hakemukseen kuuluvat liitteet on toimitettu ohjeiden mukaisesti. Mikäli stipendinsaaja ei toimita vaadittavia liitteitä kahden (2) kuukauden kuluessa koulutuksen päättymisen jälkeen stipendipäätös mitätöidään.

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Stipendiä ei myönnetä matka- ja majoituskuluihin.

Minkä suuruisia stipendit ovat?

Yksittäisen jäsenen stipendi on korkeintaan 1 000 € (tuhat euroa). Omavastuuta ei ole. Usean hakijan ryhmä voi perustellusti saada myös yli 1 000 €:n suuruisen summan. Summa voi olla suurempi myös silloin, kun stipendivaroja käytetään kaikille jäsenille yhteisesti järjestettyyn, kriteerit täyttävään toimintaan.

Oleellista on, että stipendin tarve on hyvin perusteltu, ja se tukee yrittäjän kehittymistä omalla alallaan. Stipendi maksetaan jälkikäteen, maksatukseen tarvitaan maksukuitit ja dokumentit osallistumisesta, esimerkiksi kurssin suoritustodistus koulutuksen järjestäjältä tai muu vastaava läsnäolodokumentti.

Milloin stipendirahan saa?

Stipendien maksu tapahtuu jälkikäteen, kun koulutus on todennetusti suoritettu ja vaaditut liitteet on toimitettu ohjeiden mukaisesti. Stipendit maksetaan todellisten kustannusten suuruisena erikseen tätä varten laaditun maksulomakkeen mukaan. Maksulomake ja vaaditut liitteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi 2 kk:n sisällä koulutuksen päättymisestä tai stipendin myöntämisestä. Hallitus huolehtii maksun suorittamisesta.

Mikäli koulutukseen pääsy ei onnistu ilmoitettuna ajankohtana, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle, joka päättää stipendin siirtomahdollisuudesta.

Luettelo stipendien saajista, käyttötarkoituksesta ja myönnetystä rahamäärästä liitetään yhdistyksen toimintakertomukseen.

Mistä stipendivarat ovat lähtöisin?

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n Rauha Hasselblattin rahastoksi kutsutun stipendirahaston pääoma muodostuu Ruth Valborg Birgitta Heinen (os. Hasselblatt) testamenttilahjoituksesta Helsingin Yrittäjänaiset ry:lle. Rahaston tavoitteena on myöntää stipendivaroja testamentin mukaisesti ainakin vuoden 2030 loppuun.

Varojen hoitaminen

Rahaston tileistä vastaa Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallitus. Yhdistyksen hallituksella on rahaston valvontaoikeus ja vastuu rahaston varoista. Rahaston tilitapahtumat sisältyvät yhdistyksen kirjanpitoon, mutta rahaston kulut ja tuotot ovat erikseen kirjanpidossa näkyvissä. Rahaston toimintakertomus on osa yhdistyksen toimintakertomusta.

Varainhoidossa kunnioitetaan lahjoitettuun omaisuuteen liittyvää testamenttimääräystä.

Rahaston pääoma, jota voidaan kartuttaa, on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Hallitus kilpailuttaa rahaston sijoitustoiminnasta vastaavat tahot, joiden tehtävänä on pyrkiä hajauttamaan varat turvallisiin ja tuottaviin kohteisiin. Rahaston tuotto ja muut varat muodostavat käyttöpääoman, josta myönnettävät stipendit jaetaan. Hallitus päättää jaettavasta määrästä sekä stipendien saajista kaksi kertaa vuodessa.

© 2021