Hae kulttuuri- tai jatkokoulutusstipendiä

Helsingin yrittäjänaisten jäsen tai jäsenet voivat hakea stipendiä Rauha Hasselblattin rahastosta jatkokoulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen (ei kuitenkaan tutkintoon johtaviin suorituksiin). Hallituksen päätöksellä varoja voidaan käyttää myös Helsingin Yrittäjänaisten yhteiseen kulttuuri- tai koulutustoimintaan. Rahaston varoja ei voi käyttää poliittisiin tarkoituksiin.

Hakuajat

Stipendejä myönnetään kaksi kertaa vuodessa. Stipendihauista ja määräpäivistä muistutetaan jäsenkirjeissä ja verkkosivuilla. Stipendiä haetaan kirjallisesti ennen tapahtuman tai koulutuksen alkua sitä tarkoitusta varten laaditulla hakemuksella, sitä ei voi hakea jälkikäteen. Koulutus tai tapahtuma voi alkaa annetun hakuajan puitteissa. Hakemus on päivättävä ja toimitettava hallitukselle ennen koulutuksen alkua.

HAKUAJAT:

Vuoden 2021 stipendit tulevat haettavaksi marraskuussa.

Lataa stipendien hakulomake

Hakulomake liitteineen toimitetaan määräajassa sähköpostilla osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi allekirjoitettuna. Hallitus käsittelee hakemukset, jonka jälkeen asiasta tiedotetaan hakijoille.

Kuka voi hakea stipendiä?

Stipendiä voivat hakea jäsenmaksunsa maksanut yhdistyksen varsinainen jäsen tai ryhmä jäseniä, jotka ovat hakupäivänä olleet yhdistyksen jäseninä vähintään kaksi vuotta. Lisäksi hakijalla tulee olla y-tunnus. Jäsen voi hakea stipendiä useammankin kerran, kuitenkin niin että edellisestä stipendin myöntämisestä on kulunut kaksi vuotta. Stipendiä ei myönnetä rinnakkaisjäsenille.

Stipendiä voi hakea myös seniorijäsen, joka on ollut Helsingin yrittäjänaiset ry:n varsinainen jäsen ja on nyt kirjattu Helsingin Yrittäjänaiset ry:n seniorilistalle.

Stipendivaroin järjestettyyn yhteiseen toimintaan (esimerkiksi koulutukset, pikkujoulut jne.) voivat osallistua kaikki jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.

Millä perusteilla stipendejä jaetaan?

Stipendiä myönnetään jäsenten toimintaan, joka on jatkokoulutusta tai kulttuuritoimintaa. Testamentin hengen mukaisesti Rauha Hasselblattin rahastolla pyritään tukemaan ja kannustamaan Helsingin Yrittäjänaisten jäseniä ja yhdistyksen yhteistä toimintaa jatkokoulutuksessa ja kulttuurissa. Stipendejä myönnettäessä pyritään tasapuoliseen menettelyyn ja tarvittaessa päätökset ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksella on oikeus päättää stipendien lukumäärästä ja suuruudesta vuotuisen jaettavaksi vahvistetun kokonaissumman rajoissa. Hallituksella on oikeus jättää jakamatta stipendejä, mikäli hakemukset eivät täytä asetettuja hakuvaatimuksia. Jakamattomat varat lisätään seuraavana vuonna jaettavaksi. Stipendien jakamisessa toimitaan ja niistä tiedotetaan mahdollisimman avoimesti.

Stipendihakemukset vaadittavine liitteineen on toimitettava viimeistään määräpäivänä, josta tiedotetaan jäsenistöä jäsenkirjeissä sekä nettisivuilla. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.

Minkä suuruisia stipendit ovat?

Stipendit ovat korkeintaan 950 €. Useampien hakijoiden ryhmä voi perustellusti saada myös isomman summan, samoin silloin kun stipendivaroja käytetään kaikille jäsenille yhteisesti järjestettyyn ohjelmaan. Haettuja kustannuksia ei korvata täysimääräisesti, vaan jokaiseen tapahtumaan sisältyy tietyn suuruinen omavastuu.

Oleellista on, että stipendin tarve on hyvin perusteltu, ja se tukee yrittäjän kehittymistä omalla alallaan. Stipendi maksetaan jälkikäteen, maksatukseen tarvitaan maksukuitit ja dokumentit, esimerkiksi kurssin suoritustodistus koulutuksen järjestäjältä.

Milloin stipendirahan saa?

Stipendien maksu tapahtuu jälkikäteen, vasta kun koulutus on kokonaisuudessaan suoritettu todisteellisesti. Stipendit maksetaan todellisten kustannusten suuruisena erikseen tätä varten laaditun maksulomakkeen mukaan. Maksulomake ja vaaditut liitteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen helsinki@yrittajanaiset.fi puolen vuoden sisällä stipendin myöntämisestä. Hallitus huolehtii maksun suorittamisesta.

Mikäli koulutukseen pääsy ei onnistu ilmoitettuna ajankohtana, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle, joka päättää stipendin siirtomahdollisuudesta. Vuoden aikana nostamattomat stipendit merkitään tilinpäätökseen yhdistyksen velkana. Mikäli hallitus ei ole saanut ilmoitusta mahdollisesta siirrosta, stipendioikeus raukeaa. Myönnetyn stipendin käyttötarkoitusta ei voi muuttaa, vaan se on käytettävä alkuperäisen hakemuksen mukaisesti.

Luettelo stipendien saajista, käyttötarkoituksesta ja myönnetystä rahamäärästä liitetään yhdistyksen toimintakertomukseen. Stipendin saajan on pyydettäessä esiteltävä stipendin käyttötarkoitus yhdistyksen tilaisuuksissa.

Mistä stipendivarat ovat lähtöisin?

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n Rauha Hasselblattin rahastoksi kutsutun stipendirahaston pääoma muodostuu Ruth Valborg Birgitta Heinen (os. Hasselblatt) testamenttilahjoituksesta Helsingin Yrittäjänaiset ry:lle. Rahaston tavoitteena on myöntää stipendivaroja testamentin mukaisesti ainakin vuoden 2030 loppuun.

Varojen hoitaminen

Rahaston tileistä vastaa Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallitus. Yhdistyksen hallituksella on rahaston valvontaoikeus ja vastuu rahaston varoista. Rahaston tilitapahtumat sisältyvät yhdistyksen kirjanpitoon, mutta rahaston kulut ja tuotot ovat erikseen kirjanpidossa näkyvissä. Rahaston toimintakertomus on osa yhdistyksen toimintakertomusta.

Varainhoidossa kunnioitetaan lahjoitettuun omaisuuteen liittyvää testamenttimääräystä.

Rahaston pääoma, jota voidaan kartuttaa, on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Hallitus kilpailuttaa rahaston sijoitustoiminnasta vastaavat tahot, joiden tehtävänä on pyrkiä hajauttamaan varat turvallisiin ja tuottaviin kohteisiin. Rahaston tuotto ja muut varat muodostavat käyttöpääoman, josta myönnettävät stipendit jaetaan. Hallitus päättää jaettavasta määrästä sekä stipendien saajista kaksi kertaa vuodessa.

© 2020